Feed of War

[PL]

Trwająca od 24 lutego 2022 roku wojna w Ukrainie jest pierwszym konfliktem zbrojnym, który na taką skalę zapośredniczany jest przez media społecznościowe: działania zbrojne, relacje cywilów, dowody zbrodni, akcje pomocowe, komunikaty propagandowe. Oglądamy je nie tylko za pośrednictwem uznanych instytucji dziennikarskich, takich jak „The Guardian” czy „OKO.Press”, lecz przede wszystkim na Telegramie, Facebooku, Instagramie i Tik-Toku, dosłownie na bieżąco i z pierwszej ręki – osób doświadczających rosyjskiej inwazji.

Projekt Feed of War zaczął powstawać spontanicznie w pierwszych dniach wojny w Ukrainie, początkowo z intencją archiwizacyjną – zachowania tych chwilowych wizerunków i próby ich uporządkowania; poszukiwania powracających motywów, wzorców, schematów narracyjnych. Szybko okazało się to zadaniem niemożliwym i zasadniczo mniej wartościowym, niż poddanie tych ogromnych zbiorów zróżnicowanym strategiom analitycznym przez uczestniczki i uczestników projektu. W ten sposób powstał cykl prac problematyzujących zjawisko społecznościowej mediacji trwającej wojny.

“Feed of war” to wystawa składająca się z 9 projektów, wśród których znajdują się: wideo dokumentujące relacje influencerki Kristiny Korban, która po wybuchu wojny zaczęła dzielić się ze swoimi odbiorcami własnym doświadczeniem wojny; wideo powstałe w oparciu o materiały znalezione na platformie Tik Tok na ukraińskich profilach; zmontowana sekwencja fotografii zamieszczonych na Instagramie pod hasztagiem #Kyiv w ciągu pierwszej doby od wybuchu wojny; publikacja w formie zina zawierająca treści pobrane z instagramowych kont ukraińskich żołnierzy; kalendarium memów komentujących bieżące wydarzenia od 24 lutego, instalacja.

Projekt jest efektem pracy studentek i studentów 5 roku fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej w ramach działań pracowni współprowadzonej przez Witka Orskiego i Krzysztofa Pijarskiego. W ramach Feed of War swoje prace prezentują: Maciek Bernaś, Estella Dandyk, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Iulia Iarko, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Hanna Nawrot.

Projekt został wsparty finansowo przez instytucje: CISR e.V. Berlin (Center for Independent Social Research), VN LAB oraz Szkoła Filmowa w Łodzi.

[EN]

The war in Ukraine, which started on February 24th, 2022, is the first military conflict to be spread on such a large scale through social media. This includes military activity, firsthand accounts from civilians, crime evidence, aid initiatives, and propaganda. We watch the action unfold not only through renowned journalism institutions like “The Guardian” or “OKO.Press,” but additionally through platforms such as Telegram, Facebook, Instagram and TikTok. These are quite literally live, firsthand accounts of those subjected to the Russian invasion. The “Feed of War” project began spontaneously during the early days of the war in Ukraine. It initially started with the intention of archiving- preserving these images and pieces of media, organizing them, and generally attempting to find recurring motives, correlating themes and narrative patterns. This quickly proved to be an impossible task, and substantially less valuable than the subjecting of these enormous collections to different analytical strategies by project participants. Through these analyses, a series of works was created to show how the phenomenon of social mediation in the ongoing war is problematic.

“Feed of War” is an exhibition made up of 9 projects. They include a video documenting the accounts of influencer Kristina Korban (who began sharing her own experience of war with her audience after the outbreak of war), a video based on compiled Ukrainian TikToks, an edited sequence of photographs posted on Instagram under the hashtag #Kyiv within the first 24 hours of the outbreak of war, a zine-like publication containing content taken from the instagram accounts of Ukrainian soldiers, a calendar of memes commenting on current events since February 24th, and an installation.

This project was created by 5th year photography students at the Łódź Film School; co-led by Witek Orski and Krzysztof Pijarski. “Feed of War” includes works by: Maciek Bernaś, Estella Dandyk, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Iulia Iarko, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Hanna Nawrot.

The project supported by the institutions: CISR e.V. Berlin (Center for Independent Social Research), VN LAB and the Film School in Łódź.

pastedGraphic.png https://feedofwar.pl/

Organizatorzy:

Fundacja Picture Doc, Pracownia Duży Pokój, CISR e.V. Berlin, Szkoła Filmowa w Łodzi, VN Lab

The exhibition is implemented within the project “Stadt mal anders”/War in the city. City at war”, coordinated by CISR e.V. Berlin and funded by the German Federal Foreign Office.

[UKR]

Війна в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, є першим військовим конфліктом, який так масштабно поширюється через соцмережі. Це включає військову діяльність, розповіді з перших вуст цивільних осіб, докази злочинів, ініціативи з надання допомоги та пропаганду. Ми спостерігаємо за розгортанням подій не лише через такі відомі журналістські інституції, як «The Guardian» чи «OKO.Press», а й додатково через такі платформи, як Telegram, Facebook, Instagram і TikTok. Це буквально живі розповіді з перших вуст тих, хто постраждав від російського вторгнення. Проект «Feed of War» почався спонтанно в перші дні війни в Україні. Спочатку все почалося з наміру архівувати — зберегти ці зображення та фрагменти медіа, упорядкувати їх і загалом спробувати знайти повторювані мотиви, кореляційні теми та моделі оповіді.

Це швидко виявилося нездійсненним завданням і суттєво менш цінним, ніж піддавання цих величезних колекцій різним аналітичним стратегіям учасниками проекту. Завдяки цьому аналізу було створено серію робіт, щоб показати, наскільки проблематичним є феномен соціального посередництва у триваючій війні.

«Feed of War» – виставка, що складається з 9 проектів. Вони включають відео, що документує акаунти інфлюенсерки Крістіни Корбан (яка почала ділитися власним досвідом війни зі своєю аудиторією після початку війни), відео створене на основі компіляції українських фільмів із TikTok, відредагована серія фотографій, опублікованих в Instagram під хештегом #Kyiv протягом перших 24 годин після початку війни, зіноподібна публікація з контентом взятим з Instagram-акаунтів українських військових, календар мемів із коментарями до поточних подій з 24 лютого та інсталяція.

Цей проект був створений студентами 5-го курсу фотографії Кіношколи в Лодзі; його спільно очолювали Вітек Орскі та Кшиштоф Піярський. «Feed of War» включає роботи творців: Maciek Bernaś, Estella Dandyk, Bartosz Fatek, Natalia Godek, Iulia Jarko, Michalina Kacperak, Wioletta Kulas, Alicja Lesiów, Hanna Nawrot.

Проект підтриманий установами: CISR e.V. Берлін (Центр незалежних соціальних досліджень), VN LAB і Кіношкола в Лодзі.

pastedGraphic.png https://feedofwar.pl/

Організатори:

Picture Doc Foundation, Large Room Studio, CISR e.V. Берлін, Кіношкола в Лодзі, VN Lab

Виставка реалізована в рамках проекту «Stadt mal anders» / Війна в місті. Місто на війні», який координується CISR e.V. Berlin та фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини.