Wieczny płomień – Eternal Flame, Andrey Anro

/// EN BELOW /// У НІЗУ СТАРОНКІ БЕЛАРУСКАЯ

“Eternal Flame / Wieczny płomień” Andreya Anro to pierwsza z wystaw prezentowanych przez Fundację Picture Doc w ramach programu “SPLOT”.

Otwarcie wystawy odbędzie się 11. maja o godz.19:00 w Pracowni Duży Pokój w Warszawie przy ulicy Wareckiej 4/6 (wejście od ulicy Kubusia Puchatka).

12. maja zapraszamy również na spotkanie online z autorem prac w naszej galerii o godzinie 18:00.

13. maja odbywa się Noc Muzeów i wystawa będzie czynna do 22:00. W godzinach 20:30-22:00 odbywa się również SCREENING VOL.3 #wydarzenie. 

“Wieczny płomień” to pierwsza indywidualna wystawa Andreya Anro w Warszawie.

Jest to wystawa dojmująca. Malarstwo przepełnione kolorami i ekspresją skrywa głęboką wrażliwość autora na pełną kontroli i manipulacji rzeczywistość polityczną, w którą uwikłane było i jest wiele społeczeństw.

Jak wojna zmienia naszą pamięć?

Posługując się malarstwem, jednocześnie biorąc na warsztat intelektualny, historyczne fotografie związane z różnymi reżimami politycznymi Andrey Anro poddaje refleksji wpływ władzy systemowej, dyktatury oraz wojny na naszą percepcję i doświadczenia. Zadaje pytanie, co i w jaki sposób zapamiętujemy w trakcie i po wojnie? Jak zmieniają się nasze wspomnienia o tym, co było przed nią? W jaki sposób agresor uzasadnia działania militarne wykorzystując przeszłość i kontrolę pamięci historycznej?

Obrazy Andreya Anro bazują na zdjęciach dokumentalnych, zrzutach ekranu wideo i przejmujących momentach historycznych m.in.: wojna w Afganistanie, wojny jugosłowiańskie, ludobójstwo w Rwandzie, wojna w Wietnamie, I wojna światowa – a ważnym punktem w badaniu tych momentów jest pytanie o to, jak wszystko się kończy i czy kończy się, dopóki żyją świadkowie, świadectwa i pamięć.

Wszystkie obrazy z cyklu zostały namalowane po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, co jak podkreśla sam artysta, jest istotną informacją budującą kontekst jego prac.

Andrey Anro to artysta mieszkający i pracujący w Berlinie. Urodził się w Smargoniu w Białorusi. Zajmuje się malarstwem, fotografią, kolażem cyfrowym i instalacją. W 2019 roku był rezydentem programu stypendialnego Gaude Polonia w Warszawie, gdzie pracował pod kierunkiem Adama Pańczuka nad fotoksiążką “Stowarzyszenie szczęśliwej śmierci”, która jest obecnie w zbiorach bibliotecznych Instytutu Fotografii Fort w Warszawie. W 2020 roku był uczestnikiem programu rezydencyjnego Goethe-Institut, gdzie przez kilka miesięcy pracował w grupie artystycznej Slavs and Tatars. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Muzeum ART4 w Moskwie oraz w kolekcjach prywatnych na Litwie, w Szwecji, Kanadzie, Rosji i USA. Od 2018 roku jest członkiem grupy artystycznej “Who Except Us”. Anro porusza takie tematy jak pamięć zbiorowa, wojna, dziedzictwo historyczne, polityka, religia, zniknięcie i śmierć.

Projekt „Cykl wystaw “Intertwined” – fotografia wobec wyzwań współczesności” finansuje miasto stołeczne Warszawa.

Plakat wykonała Wioletta Kulas

EN

“Eternal Flame” by Andrey Anro is the first of the exhibitions presented by the Picture Doc Foundation as part of the “SPLOT” programme.

The opening of the exhibition will take place on May 11 at 19:00 in Pracownia Duzy Pokój in Warsaw at 4/6 Warecka Street (entrance from Kubusia Puchatka Street).

On May 12, we also invite you to a meeting with the author, Andrey Anro, in our gallery at 18:00.

On May 13, the Night of Museums takes place and the exhibition will be open until 22:00.

Andrey Anro’s first solo exhibition in Warsaw.

It is a poignant exhibition. The painting, full of colors and expression, hides the author’s deep sensitivity to the political reality full of control and manipulation, in which many societies have been and still are.

How does war change our memory?

Using painting and historical photographs related to various political regimes, Andrey Anro reflects on the influence of systemic power, dictatorship and war on our perception and experience. Andrey asks the question, what and how do we remember during and after the war? How do our memories of what happened before the war change? How does the aggressor justify military action using the past and the control of historical memory?

Andrey Anro’s paintings are based on documentary photos, video screenshots and poignant historical moments, including the War in Afghanistan, the Yugoslav Wars, the Rwandan genocide, the Vietnam War, World War I – and an important point in the study of these moments is to ask what how everything ends and whether it ends as long as witnesses, testimonies and memory live.

All the paintings in the series were painted after the start of Russia’s full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022, which, as the artist himself emphasizes, is important information building the context of his works.

Andrey Anro is an artist living and working in Berlin. He was born in Smargon, Belarus and works in painting, photography, digital collage and installation. In 2019, he was a resident of the Gaude Polonia scholarship program in Warsaw, where he worked under the direction of Adam Pańczuk on the photo book “Happy Death Association”, which is now in the library collection of the Fort Photography Institute in Warsaw. In 2020, he was a participant in the Goethe-Institut residency program, where he worked for several months in the artistic group Slavs and Tatars. His works are in the collections of the Museum of Contemporary Art in Krakow, the ART4 Museum in Moscow and in private collections in Lithuania, Sweden, Canada, Russia and the USA. Since 2018, he has been a member of the artistic group “Who Except Us”. Anro deals with topics such as collective memory, war, historical heritage, politics, religion, disappearance and death.

The “Intertwined” exhibition series – photography in the face of contemporary challenges” project is financed by the capital city of Warsaw.

БЕЛ

«Вечны агонь» Андрэя Анро — першая з выстаў, прадстаўленых фондам Picture Doc у рамках праграмы «СПЛОТ».

Адкрыццё выставы адбудзецца 11 мая ў 19.00 у Pracownia Duzy Pokój у Варшаве на вуліцы Warecka 4/6 (уваход з вуліцы Kubusia Puchatka).

12 траўня таксама запрашаем на сустрэчу з аўтарам Андрэем Анро ў нашай галерэі а 18:00.

13 мая праходзіць Ноч музеяў, выстава будзе працаваць да 22.00.

Першая персанальная выстава Андрэя Анро ў Варшаве.

Гэта шчымлівая выстава. Карціна, поўная фарбаў і экспрэсіі, хавае глыбокую адчувальнасць аўтара да палітычнай рэальнасці, поўнай кантролю і маніпуляцыі, у якой знаходзіліся і знаходзяцца многія грамадства.

Як вайна змяняе нашу памяць?

Выкарыстоўваючы жывапіс і гістарычныя фатаграфіі, звязаныя з рознымі палітычнымі рэжымамі, Андрэй Анро разважае пра ўплыў сістэмнай улады, дыктатуры і вайны на наша ўспрыманне і досвед. Андрэй задаецца пытаннем, што і як мы памятаем падчас і пасля вайны? Як мяняюцца нашы ўспаміны пра тое, што было перад вайной? Як агрэсар апраўдвае ваенныя дзеянні мінулым і кантролем гістарычнай памяці?

Карціны Андрэя Анро заснаваны на дакументальных фотаздымках, скрыншотах відэа і шчымлівых гістарычных момантах, уключаючы вайну ў Афганістане, югаслаўскія войны, генацыд у Руандзе, вайну ў В’етнаме, Першую сусветную вайну – і важным момантам у вывучэнні гэтых момантаў з’яўляецца спытаць, чым усё заканчваецца і ці заканчваецца, пакуль жывыя сведкі, сведчанні і памяць.

Усе карціны серыі напісаны пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну 24 лютага 2022 года, што, як падкрэслівае сам мастак, з’яўляецца важнай інфармацыяй, якая стварае кантэкст яго твораў.

Андрэй Анро — мастак, які жыве і працуе ў Берліне. Ён нарадзіўся ў Смаргоні, Беларусь, і займаецца жывапісам, фатаграфіяй, лічбавым калажам і інсталяцыяй. У 2019 годзе быў рэзідэнтам стыпендыяльнай праграмы Gaude Polonia ў Варшаве, дзе пад кіраўніцтвам Адама Панчука працаваў над фотакнігай «Асацыяцыя шчаслівай смерці», якая цяпер знаходзіцца ў бібліятэчным зборы Інстытута фатаграфіі Форт у Варшаве. У 2020 годзе быў удзельнікам рэзідэнцкай праграмы Goethe-Institut, дзе некалькі месяцаў працаваў у мастацкім калектыве «Славяне і татары». Яго працы знаходзяцца ў калекцыях Музея сучаснага мастацтва ў Кракаве, Музея ART4 у Маскве і ў прыватных калекцыях Літвы, Швецыі, Канады, Расіі і ЗША. З 2018 года з’яўляецца ўдзельнікам мастацкага калектыву «Хто, акрамя нас». Anro займаецца такімі тэмамі, як калектыўная памяць, вайна, гістарычная спадчына, палітыка, рэлігія, знікненні і смерць.

Праект цыкла выстаў «Пераплеценыя» — фатаграфія перад сучаснымі выклікамі» фінансуецца сталіцай Варшавай.